Fundacja Serce im. J.Korczaka

Klauzula Informacyjna RODO

dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i (Rady UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L. 119, s.1.) - dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Serce im. Janusza Korczaka z siedzibą w Sopocie, ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot, NIP: 5842646627 REGON: 220589382 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301475, zwany dalej: Administratorem.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot, e-mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl, tel. 505077969
 3. Dane Państwa oraz Państwa dzieci naturalnych, dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, dane opiekunów prawnych dzieci, wolontariuszy fundacji oraz wszystkich osób fizycznych współpracujących z fundacją Serce im. J. Korczaka w celu realizacji działań statutowych naszej organizacji są przetwarzane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w/wym. rozporządzeniem, zwanym dalej RODO.
 4. Administrator zbiera, gromadzi oraz przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, adres mailowy, dokumenty medyczne dzieci, postanowienia sądu (niezbędne do udzielania wsparcia i świadczenia usług opiekuńczych, terapeutycznych, leczenia i rehabilitacji dzieci) oraz wizerunek.
 5. Powyższe dane przetwarzane będą w formie elektronicznej i papierowej (oryginalnych dokumentów) w celu realizacji zadań statutowych Administratora oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz statutu Administratora, w celu zawierania i realizacji łączących nas umów, oferowanych przez nas usług, przekazywania danych do współpracujących z nami instytucji w celu realizacji projektów pomocowych, terapeutycznych, w tym rehabilitacji i leczenia dzieci, wyjazdów wakacyjnych, udziału w imprezach integracyjnych, koncertach, itp., w celu realizacji obowiązku Administratora danych przewidzianych prawem, w tym w szczególności wytwarzania i przechowywania dokumentów, również dla celów archiwizacyjnych oraz w celu ochrony praw Administratora danych zgodnie z przepisami prawa.
 6. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są wyłącznie dla celów marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Administratora w tym w celu jego rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  3. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
  4. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.
  5. Ponadto dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych, a przede wszystkim Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią), Administrator informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony dziecka i jego rodzica/opiekuna prawnego.
 9. Zgodnie z definicją odbiorcy, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Administrator informuje, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora; podmiotom współpracującym z Administratorem i przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach; organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim; podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą oraz pośredniczącym w płatnościach (banki, instytucje płatnicze); podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę pozostającą w zakresie jego działalności i w zakresie niezbędnym do realizacji tejże umowy.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe są przechowywane od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania, a w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa.
 12. Dane osobowe są przechowywane od momentu ich zebrania przez okres konieczny dla określonych celów, dla których zostały zebrane, a w szczególności do dnia, w którym skutecznie cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 13. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 14. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda. Jednakże, w niektórych przypadkach, podanie danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisów prawa. We wszystkich tych przypadkach nie podanie danych może skutkować niemożliwością skorzystania z usług Administratora.
 17. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Fundacja Serce im. J. Korczaka


W celu aktualizacji Państwa danych, posiadanych dokumentów, proszę o podpisanie i dostarczenie (drogą mailową bądź osobiście) poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, będąc rodzicem z pełnią praw rodzicielskich/opiekunem prawnym małoletniego ……………………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/małoletniego danych osobowych przez Fundację Serce im. J. Korczaka z siedzibą w Sopocie ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot, NIP: 5842646627 REGON: 220589382 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301475 w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz statutu Fundacji, w celu zawierania i realizacji łączących z Fundacją umów, oferowanych przez Fundację usług, przekazywania danych do współpracujących z Fundacją instytucji w celu realizacji projektów pomocowych, terapeutycznych, w tym rehabilitacji i leczenia dzieci, wyjazdów wakacyjnych, udziału w imprezach integracyjnych, koncertach, itp., w celu realizacji przez Fundację obowiązków Administratora danych przewidzianych prawem, w tym w szczególności wytwarzania i przechowywania dokumentów, również dla celów archiwizacyjnych oraz w celu ochrony praw Fundacji zgodnie z przepisami prawa.


Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka, rodzica zastępczego, rodzica naturalnego, adres zamieszkania, telefon, adres mailowy (niepotrzebne skreślić)


imię, nazwisko opiekuna prawnego....................................................................................PESEL............................


adres........................................................................................................................................................................


tel..........................................................................


adres e-mail:.......................................................


Imię i nazwisko rodzica zastępczego (naturalnego)...........................................................PESEL:...........................


adres........................................................................................................................................................................


tel. …...................................................................


adres e-mail: ….......................................................................................


Imiona i nazwiska dzieci:


1........................................................................................................................... PESEL:...........................


2........................................................................................................................... PESEL:...........................


3........................................................................................................................... PESEL:...........................


4........................................................................................................................... PESEL:...........................


5........................................................................................................................... PESEL............................


6........................................................................................................................... PESEL:...........................


7........................................................................................................................... PESEL:...........................


8........................................................................................................................... PESEL:...........................


9........................................................................................................................... PESEL:...........................


10......................................................................................................................... PESEL:...........................Podpis rodzica, rodzica zastępczego, opiekuna prawnego...................................................................................Miejscowość, data........................................................................................Imię i nazwisko wolontariusza ............................................................................. PESEL:.................................


Adres:............................................................................................................


telefon............................................................................................................


adres e-mail: …...........................................................................................Podpis.............................................................................................................


Miejscowość, data.........................................................................................Uwaga: (niepotrzebne skreślić, wypełniamy pola, które nas dotyczą).Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a, jestem rodzicem z pełnią praw rodzicielskich/opiekunem prawnym małoletniego …………………………………… i w związku z korzystaniem przez tegoż małoletniego z usług Fundacji wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci jego wizerunku przez Fundację Serce im. J. Korczaka z siedzibą w Sopocie ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot, NIP: 5842646627 REGON: 220589382 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301475 w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
 2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
 3. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
 4. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

przez czas nieoznaczony i w sposób nieograniczony terytorialnie, w tym w ewentualnym zestawieniu z wizerunkami innych osób zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
.............................

.............................................................................................................

miejscowość, data

(własnoręczne czytelne podpisy rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Pobierz klauzulę informacyjną RODO
Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl