Fundacja Serce im. J.Korczaka

S T A T U T   F U N D A C J I   SERCE
im. JANUSZA KORCZAKA

tekst jednolity, aktualny na dzień 06.11.2015 r.


I. Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Serce im. Janusza Korczaka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Marcina Sucheckiego 13 września 2007 r. w kancelarii notarialnej Anny Marciniak w Gdyni przez Tadeusza Kuleszę, zwanego dalej Fundatorem, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Czas działania Fundacji jest nieokreślony.

4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

5. Wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi Fundacji będą jednostki utworzone i prowadzone przez nią na podstawie niniejszego Statutu.


§ 2. 1. Nazwa Fundacji i jego logo są prawnie zastrzeżone.

2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.


§ 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.


§ 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 5. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.


II. Cele i zasady działania fundacji


§ 6. 1. Celem Fundacji jest ochrona zdrowia, edukacja, opieka i pomoc społeczna dla rodzin i dzieci, w szczególności niepełnosprawnych.

2. Przedmiotem działalności Fundacji (według PKD) jest:

 1. praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
 2. praktyka pielęgniarek i położnych (86.90. C)
 3. pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
 4. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
 5. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
 6. opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
 7. pozostała pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z.)
 8. wychowanie przedszkolne (85.10Z)
 9. pozaszkolne formy edukacji (85.5)
 10. działalność wspomagająca edukację (85.60 Z)

3. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatnie.


§ 7. Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 1. pomoc dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców własnych;
 2. upowszechnianie idei rodzinnej opieki zastępczej i adopcji, pozyskiwanie, szkolenie oraz wspieranie rodzin zastępczych;
 3. rehabilitację i pomoc dla chorych i niepełnosprawnych dzieci porzuconych przez własnych rodziców oraz z rodzin o niskim statusie materialnym;
 4. inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy dla dzieci niepełnosprawnych;
 5. poradnictwo w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność rodzin wielodzietnych;
 6. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
 7. działalność edukacyjną – szkoleniową , badawczą i wydawniczą;
 8. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i zbiórki;
 9. wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów oraz programów w tej dziedzinie;
 10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami i instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 11. prowadzenie przedsiębiorstw leczniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 12. prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 13. prowadzenie placówek oświatowych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
 14. organizowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.


§ 8. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych i prawnych oraz instytucji, zbieżną z jej celami.


III. Majątek i dochody Fundacji


§ 9. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§ 10. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. dotacji i subwencji oraz grantów
 2. darowizn, spadków i zapisów
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. dochodów z majątku Fundacji.


§ 11. 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów lub spadkobierców.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora i Donatorów, członków organów i pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, albo ich bliscy, zwanych dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywać majątek na rzecz osób wymienionych w pkt. poprzedzającym, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywać majątek na rzecz osób wymienionych w pkt. 1 niniejszego ust. na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług do podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w pkt. 1 niniejszego ust. lub jego bliscy.


IV. Organy Fundacji


§ 12. 1. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej także Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży. Z tytułu pełnienia funkcji Rada może przyznać Członkowi wynagrodzenie, nie wyższe jednak niż przeciętnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni.

3. Nie mogą być członkami organów Fundacji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.


§ 13. 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniującym i kontrolnym.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do trzydziestu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, w połowie składu powołuje swą decyzją Rada, a w połowie - Fundator.

4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez dwie trzecie członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony swych przedstawicieli w składzie Rady Fundacji, chyba że wyraża na to zgodę.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

7. W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji, albo nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo tej osoby w Radzie Fundacji wygasa.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom oraz reprezentuje Radę.


§ 14. 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Z wyjątkiem spraw osobistych i personalnych, wymagających tajnego głosowania, Rada może podejmować decyzje za pośrednictwem łączności elektronicznej.


§ 15. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia
 3. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu
 4. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji
 5. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
 6. nadzorowanie działalności Fundacji
 7. powiększanie składu Rady Fundacji
 8. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 9. wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań majątkowych przekraczających 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)


§ 16. W celu wykonania swych zadań Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów i dokonywania rewizji majątku oraz kontroli działalności Fundacji.


§ 17. 1. Kontrola działalności Fundacji podejmowana jest na podstawie uchwały Rady, określającej przedmiot, termin i osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli, zobowiązane do przedstawienia stosownego protokołu Radzie.

2. W skład kolegialnego zespołu kontrolnego Rada może powołać specjalistów spoza składu Rady.


§ 18. 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, powoływanego na kadencję roczną.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji.

4. Zarząd Fundacji lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej głosami dwóch trzecich członków Rady.


§ 19. 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i Fundację reprezentuje.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz jej planów finansowych
 2. uchwalanie regulaminów działalności Fundacji
 3. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
 5. podejmowanie decyzji nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji
 6. przyjmowanie subwencji i dotacji, darowizn, spadków i zapisów
 7. reprezentowanie Fundacji
 8. występowanie z wnioskami o zmianę Statutu, połączenie z inną fundacją oraz likwidację Fundacji.

3. Wieloosobowy Zarząd podejmuje decyzje większością głosów obecnych w formie uchwał na posiedzeniach, na które zaproszono wszystkich członków Zarządu

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.


V. Reprezentacja


§ 20. 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) - złotych, a także w przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia w imieniu Fundacji do każdej kwoty może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

3. W sporach pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją, Fundację reprezentuje osoba wskazana przez Radę Fundacji.


VI. Postanowienia końcowe


§ 21. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji kwalifikowaną większością dwóch trzecich członków Rady. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.


§ 22. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


§ 23. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, na mocy uchwały Rady Fundacji są przeznaczane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji albo stowarzyszeń o zbliżonych celach.


§ 24. W przypadku śmierci Fundatora, prawa i obowiązki, wynikające z § 13 ust.3 wykonuje Marta Burtowicz, zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Pastoriusza 15/13.


§ 25. Nadzór nad Fundacją pełni Minister Zdrowia i Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl